Opis posla: Program za obučavanje i osposobljavanje izvršilaca poslova na visini

Status JPOA – za izvođenje programa obrazovanja odraslih - program obuke stručno osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad na visini

Od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, naša kompanija je dobila Rešenje o odobravanju statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih - Status JPOA – za izvođenje programa obrazovanja odraslih - program obuke stručno osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad na visini, br. 611-00-01504/2018-03.

Program se primenjuje za obučavanje i osposobljavanje izvršilaca poslova na visini za osnovni nivo zaštite od pada i osnovni nivo spašavanja sa visina u vertikalnom radnom okruženju (rad na krovovima, stubovima i na užetu).

Program se primenjuje za obučavanje i osposobljavanje inženjera, tehničara i montera u oblasti telekomunikacija. Program može da se primenjuje i za obučavanje i osposobljavanje trećih lica u oblastima u kojima se izvode radovi na visini. Cilj programa je razvoj osnovnog sistema bezbednosti i zdravlja pri radu na visini i obučavanje i osposobljavanje izvršilaca radova na visini za osnovni nivo zaštite od pada i osnovni nivo spasavanja sa visina u vertikalnom radnom okruženju.

Stručno osposobljavanje za bezbedan rad na visini:

1. Stručno osposobljavanje za bezbedan rad na visini na rešetkastim stubovima i/ili konstrukcijama (radio telekomunikacioni stubovi, dalekovodi i sl.).
Sadržaj: Teorijska obuka (Osnovni pojmovi o radu na visini; Zakoni i propisi u vezi sa zaštitom od pada; Aktivna i pasivna oprema; Rizik od pada; Kontrola i održavanje opreme; Filozofija bezbednosti) i praktična obuka na poligonu (korišćenje opreme za bezbedan rad na mestu izvođenja radova i evakuacija i spašavanje radnika sa visine); Testiranje i provera stečenih znanja i veština.
Trajanje: 2 dana – Teorijska obuka i testiranje (1 dan) i praktično osposobljavanje (1 dan). Vreme sprovođenja stručnog osposobljavanja je od 09:00 do 15:00 časova (ili drugi odgovarajući termin na zahtev grupe polaznika).
1 dan – provera stručne osposobljenosti za bezbedan rad na visini na rešetkastim stubovima i/ili konstrukcijama.
Grupa: Grupa broji 5 do 8 polaznika.
Oprema: Polaznici u grupi tokom sprovođenja stručnog osposobljavanja dobijaju na korišćenje komplete potrebne opreme za bezbedan rad na visini na rešetkastim stubovima i/ili konstrukcijama.
Napomena: Polaznici su obavezni da koriste sopstvenu ličnu zaštitnu opremu, koja uključuje: zaštitno odelo, zaštitnu obuću, zaštitne naočare i zaštitne rukavice.
Materijal: Svi polaznici stručnog osposobljavanja dobijaju štampani primerak Priručnika za bezbedan i zdrav rad na visini (materijal za teorijski deo stručnog osposobljavanja).
Mesto: Sala (učionica) u objektu Kompanije KONSING GROUP DOO BEOGRAD, Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 25 ili učionica kontejnerskog tipa sa poligonom za praktično stručno osposobljavanje na lokaciji Altina, Milana Rešetara 111.
Potvrda: Po uspešnom savladanom stručnom osposobljavanju polaznici dobijaju Potvrdu o savladanom programu za bezbedan rad na visini na rešetkastim stubovima i/ili konstrukcijama. Provera stručne osposobljenosti za bezbedan rad na visini na rešetkastim subovima i/ili konstrukcijama sprovodi se na godinu dana uz izdavanje odgovarajućeg dokumenta (Obrazac 6).
Uslov: Svaki polaznik je dužan da dostavi na uvid Izveštaj o izvršenom periodičnom lekarskom pregledu sa ocenom zdravstvene sposobnosti za rad na visini.

2. Stručno osposobljavanje za bezbedan rad na visini sa industrijskim užetom (u raznim industrijskim i drugim vertikalnim sredinama).
Sadržaj: Teorijska obuka (Osnovni pojmovi o radu na visini; Zakoni i propisi u vezi sa zaštitom od pada; Aktivna i pasivna oprema; Rizik od pada; Kontrola i održavanje opreme; Filozofija bezbednosti) i praktična obuka na poligonu (korišćenje opreme za bezbedan rad na mestu izvođenja radova i evakuacija i spašavanje radnika sa visine); Testiranje i provera stečenih znanja i veština.
Trajanje: 3 dana – Teorijska obuka i testiranje (1 dan) i praktično osposobljavanje (2 dana). Vreme sprovođenja stručnog osposobljavanja je od 09:00 do 15:00 časova (ili drugi odgovarajući termin na zahtev grupe polaznika).
1 dan – provera stručne osposobljenosti za bezbedan rad na visini sa industrijskim užetom.
Grupa: Grupa broji 5 do 8 polaznika.
Oprema: Polaznici u grupi tokom sprovođenja stručnog osposobljavanja dobijaju na korišćenje komplete potrebne opreme za bezbedan rad na visini sa industrijskim užetom.
Napomena: Polaznici su obavezni da koriste sopstvenu ličnu zaštitnu opremu, koja uključuje: zaštitno odelo, zaštitnu obuću, zaštitne naočare i zaštitne rukavice.
Materijal: Svi polaznici stručnog osposobljavanja dobijaju štampani primerak Priručnika za bezbedan i zdrav rad na visini (materijal za teorijski deo stručnog osposobljavanja).
Mesto: Sala (učionica) u objektu Kompanije KONSING GROUP DOO BEOGRAD, Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 25 ili učionica kontejnerskog tipa sa poligonom za praktično stručno osposobljavanje na lokaciji Altina, Milana Rešetara 111.
Potvrda: Po uspešnom savladanom stručnom osposobljavanju polaznici dobijaju Potvrdu o savladanom programu za bezbedan rad na visini sa industrijskim užetom. Provera stručne osposobljenosti za bezbedan rad na visini sa industrijskim užetom sprovodi se na godinu dana uz izdavanje odgovarajućeg dokumenta (Obrazac 6).
Uslov: Svaki polaznik je dužan da dostavi na uvid Izveštaj o izvršenom periodičnom lekarskom pregledu sa ocenom zdravstvene sposobnosti za rad na visini.

3. Stručno osposobljavanje za bezbedan rad na visini na građevinskim konstrukcijama (građevinske skele, ravni i kosi krovovi, stabilne i pokretne platforme, korpe, odnosno obezbeđena i neobezbeđena mesta izvođenja radova na visini većoj od dva metra).
Sadržaj: Teorijska obuka (Osnovni pojmovi o radu na visini; Zakoni i propisi u vezi sa zaštitom od pada; Aktivna i pasivna oprema; Rizik od pada; Kontrola i održavanje opreme; Filozofija bezbednosti) i praktična obuka na poligonu (korišćenje opreme za bezbedan rad na mestu izvođenja radova i evakuacija i spašavanje radnika sa visine); Testiranje i provera stečenih znanja i veština.
Trajanje: 2 dana – Teorijska obuka i testiranje (1 dan) i praktično osposobljavanje (1 dan). Vreme sprovođenja stručnog osposobljavanja je od 09:00 do 15:00 časova (ili drugi odgovarajući termin na zahtev grupe polaznika).
1 dan – provera stručne osposobljenosti za bezbedan rad na građevinskim konstrukcijama.
Grupa: Grupa broji 5 do 8 polaznika.
Oprema: Polaznici u grupi tokom sprovođenja stručnog osposobljavanja dobijaju na korišćenje komplete potrebne opreme za bezbedan rad na visini na građevinskim konstrukcijama.
Napomena: Polaznici su obavezni da koriste sopstvenu ličnu zaštitnu opremu, koja uključuje: zaštitno odelo, zaštitnu obuću, zaštitne naočare i zaštitne rukavice.
Materijal: Svi polaznici stručnog osposobljavanja dobijaju štampani primerak Priručnika za bezbedan i zdrav rad na visini (materijal za teorijski deo stručnog osposobljavanja).
Mesto: Sala (učionica) u objektu Kompanije KONSING GROUP DOO BEOGRAD, Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 25 ili učionica kontejnerskog tipa sa poligonom za praktično stručno osposobljavanje na lokaciji Altina, Milana Rešetara 111.
Potvrda: Po uspešnom savladanom stručnom osposobljavanju polaznici dobijaju Potvrdu o savladanom programu za bezbedan rad na visini na građevinskim konstrukcijama. Provera stručne osposobljenosti za bezbedan rad na visini na građevinskim konstrukcijama sprovodi se na godinu dana uz izdavanje odgovarajućeg dokumenta (Obrazac 6).
Uslov: Svaki polaznik je dužan da dostavi na uvid Izveštaj o izvršenom periodičnom lekarskom pregledu sa ocenom zdravstvene sposobnosti za rad na visini.


 

U skladu sa gore navedenim, pozivamo sve kompanije koje u svom domenu posla obuhvataju radove na visini, da se njihovi zaposleni pridruže Programu za stručno osposobljavanje koju sprovodi i organizuje naša kompanija.

Teorijsko i praktično osposobljavanje za bezbedan rad na visini sprovode stručna lica sa potvrđenim znanjem, veštinama i iskustvom, koja poseduju relevantne licence i odobrenja.

PRIJAVA - info

Dodatne informacije o izvođenju Programa  možete dobiti slanjem mail-a na mail adresu predrag.karapandzic@konsing.com
ili pozivom na broj telefona: + 381 64 811 3111
Kontakt osoba:
Predrag Karapandžić, Referent za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu od požara