Opis posla: Program za obučavanje i osposobljavanje izvršilaca poslova na visini

Status JPOA – za izvođenje programa obrazovanja odraslih - program obuke stručno osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad na visini

Od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, naša kompanija je dobila Rešenje o odobravanju statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih - Status JPOA – za izvođenje programa obrazovanja odraslih - program obuke stručno osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad na visini, br. 611-00-01504/2018-03.

Program se primenjuje za obučavanje i osposobljavanje izvršilaca poslova na visini za osnovni nivo zaštite od pada i osnovni nivo spašavanja sa visina u vertikalnom radnom okruženju (rad na krovovima, stubovima i na užetu).

Program se primenjuje za obučavanje i osposobljavanje inženjera, tehničara i montera u oblasti telekomunikacija. Program može da se primenjuje i za obučavanje i osposobljavanje trećih lica u oblastima u kojima se izvode radovi na visini. Cilj programa je razvoj osnovnog sistema bezbednosti i zdravlja pri radu na visini i obučavanje i osposobljavanje izvršilaca radova na visini za osnovni nivo zaštite od pada i osnovni nivo spasavanja sa visina u vertikalnom radnom okruženju.

Stručno osposobljavanje za bezbedan rad na visini:

1. Stručno osposobljavanje za bezbedan rad na visini na rešetkastim stubovima i/ili konstrukcijama (radio telekomunikacioni stubovi, dalekovodi i sl.).
Sadržaj: Teorijska obuka (Osnovni pojmovi o radu na visini; Zakoni i propisi u vezi sa zaštitom od pada; Aktivna i pasivna oprema; Rizik od pada; Kontrola i održavanje opreme; Filozofija bezbednosti) i praktična obuka na poligonu (korišćenje opreme za bezbedan rad na mestu izvođenja radova i evakuacija i spašavanje radnika sa visine); Testiranje i provera stečenih znanja i veština.
Trajanje: 2 dana – Teorijska obuka i testiranje (1 dan) i praktično osposobljavanje (1 dan). Vreme sprovođenja stručnog osposobljavanja je od 09:00 do 15:00 časova (ili drugi odgovarajući termin na zahtev grupe polaznika).
1 dan – provera stručne osposobljenosti za bezbedan rad na visini na rešetkastim stubovima i/ili konstrukcijama.
Grupa: Grupa broji 5 do 8 polaznika.
Oprema: Polaznici u grupi tokom sprovođenja stručnog osposobljavanja dobijaju na korišćenje komplete potrebne opreme za bezbedan rad na visini na rešetkastim stubovima i/ili konstrukcijama.
Napomena: Polaznici su obavezni da koriste sopstvenu ličnu zaštitnu opremu, koja uključuje: zaštitno odelo, zaštitnu obuću, zaštitne naočare i zaštitne rukavice.
Materijal: Svi polaznici stručnog osposobljavanja dobijaju štampani primerak Priručnika za bezbedan i zdrav rad na visini (materijal za teorijski deo stručnog osposobljavanja).
Mesto: Sala (učionica) u objektu Kompanije KONSING GROUP DOO BEOGRAD, Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 25 ili učionica kontejnerskog tipa sa poligonom za praktično stručno osposobljavanje na lokaciji Altina, Milana Rešetara 111.
Potvrda: Po uspešnom savladanom stručnom osposobljavanju polaznici dobijaju Potvrdu o savladanom programu za bezbedan rad na visini na rešetkastim stubovima i/ili konstrukcijama. Potvrda se obnavlja nakon godinu dana od dana izdavanja.
Uslov: Svaki polaznik je dužan da dostavi na uvid Izveštaj o izvršenom periodičnom lekarskom pregledu sa ocenom zdravstvene sposobnosti za rad na visini.

2. Stručno osposobljavanje za bezbedan rad na visini sa industrijskim užetom (u raznim industrijskim i drugim vertikalnim sredinama).
Sadržaj: Teorijska obuka (Osnovni pojmovi o radu na visini; Zakoni i propisi u vezi sa zaštitom od pada; Aktivna i pasivna oprema; Rizik od pada; Kontrola i održavanje opreme; Filozofija bezbednosti) i praktična obuka na poligonu (korišćenje opreme za bezbedan rad na mestu izvođenja radova i evakuacija i spašavanje radnika sa visine); Testiranje i provera stečenih znanja i veština.
Trajanje: 3 dana – Teorijska obuka i testiranje (1 dan) i praktično osposobljavanje (2 dana). Vreme sprovođenja stručnog osposobljavanja je od 09:00 do 15:00 časova (ili drugi odgovarajući termin na zahtev grupe polaznika).
1 dan – provera stručne osposobljenosti za bezbedan rad na visini sa industrijskim užetom.
Grupa: Grupa broji 5 do 8 polaznika.
Oprema: Polaznici u grupi tokom sprovođenja stručnog osposobljavanja dobijaju na korišćenje komplete potrebne opreme za bezbedan rad na visini sa industrijskim užetom.
Napomena: Polaznici su obavezni da koriste sopstvenu ličnu zaštitnu opremu, koja uključuje: zaštitno odelo, zaštitnu obuću, zaštitne naočare i zaštitne rukavice.
Materijal: Svi polaznici stručnog osposobljavanja dobijaju štampani primerak Priručnika za bezbedan i zdrav rad na visini (materijal za teorijski deo stručnog osposobljavanja).
Mesto: Sala (učionica) u objektu Kompanije KONSING GROUP DOO BEOGRAD, Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 25 ili učionica kontejnerskog tipa sa poligonom za praktično stručno osposobljavanje na lokaciji Altina, Milana Rešetara 111.
Potvrda: Po uspešnom savladanom stručnom osposobljavanju polaznici dobijaju Potvrdu o savladanom programu za bezbedan rad na visini sa industrijskim užetom. Potvrda se obnavlja nakon godinu dana od dana izdavanja.
Uslov: Svaki polaznik je dužan da dostavi na uvid Izveštaj o izvršenom periodičnom lekarskom pregledu sa ocenom zdravstvene sposobnosti za rad na visini.

3. Stručno osposobljavanje za bezbedan rad na visini na građevinskim konstrukcijama (građevinske skele, ravni i kosi krovovi, stabilne i pokretne platforme, korpe, odnosno obezbeđena i neobezbeđena mesta izvođenja radova na visini većoj od dva metra).
Sadržaj: Teorijska obuka (Osnovni pojmovi o radu na visini; Zakoni i propisi u vezi sa zaštitom od pada; Aktivna i pasivna oprema; Rizik od pada; Kontrola i održavanje opreme; Filozofija bezbednosti) i praktična obuka na poligonu (korišćenje opreme za bezbedan rad na mestu izvođenja radova i evakuacija i spašavanje radnika sa visine); Testiranje i provera stečenih znanja i veština.
Trajanje: 2 dana – Teorijska obuka i testiranje (1 dan) i praktično osposobljavanje (1 dan). Vreme sprovođenja stručnog osposobljavanja je od 09:00 do 15:00 časova (ili drugi odgovarajući termin na zahtev grupe polaznika).
1 dan – provera stručne osposobljenosti za bezbedan rad na građevinskim konstrukcijama.
Grupa: Grupa broji 5 do 8 polaznika.
Oprema: Polaznici u grupi tokom sprovođenja stručnog osposobljavanja dobijaju na korišćenje komplete potrebne opreme za bezbedan rad na visini na građevinskim konstrukcijama.
Napomena: Polaznici su obavezni da koriste sopstvenu ličnu zaštitnu opremu, koja uključuje: zaštitno odelo, zaštitnu obuću, zaštitne naočare i zaštitne rukavice.
Materijal: Svi polaznici stručnog osposobljavanja dobijaju štampani primerak Priručnika za bezbedan i zdrav rad na visini (materijal za teorijski deo stručnog osposobljavanja).
Mesto: Sala (učionica) u objektu Kompanije KONSING GROUP DOO BEOGRAD, Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 25 ili učionica kontejnerskog tipa sa poligonom za praktično stručno osposobljavanje na lokaciji Altina, Milana Rešetara 111.
Potvrda: Po uspešnom savladanom stručnom osposobljavanju polaznici dobijaju Potvrdu o savladanom programu za bezbedan rad na visini na građevinskim konstrukcijama. Potvrda se obnavlja nakon godinu dana od dana izdavanja.
Uslov: Svaki polaznik je dužan da dostavi na uvid Izveštaj o izvršenom periodičnom lekarskom pregledu sa ocenom zdravstvene sposobnosti za rad na visini.


 

U skladu sa gore navedenim, pozivamo sve kompanije koje u svom domenu posla obuhvataju radove na visini, da se njihovi zaposleni pridruže Programu za stručno osposobljavanje koju sprovodi i organizuje naša kompanija.

Teorijsko i praktično osposobljavanje za bezbedan rad na visini sprovode stručna lica sa potvrđenim znanjem, veštinama i iskustvom, koja poseduju relevantne licence i odobrenja.

PRIJAVA

Prijave za Program možete slati na predrag.karapandzic@konsing.com
ili pozivom na broj telefona: + 381 64 811 3111
Kontakt osoba:
Predrag Karapandžić, Referent za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu od požara